Další aktivity školy

ZŠ A MŠ ŠILHEŘOVICE

                 

 

        Naše základní škola Šilheřovice je ŠKOLOU PRO VŠECHNY. Nabízí základní vzdělávání nejen pro žáky nadané, ale je vstřícná i k žákům, kteří „nestačí“ stanovenému ŠVP dané školy, či mají vývojovou poruchu učení nebo poruchu chování. Naše škola má vypracován Školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením – přílohu č. 2 a 3 k ŠVP Škola pro každého. Žáci s vývojovou poruchou učení či chování mají vypracován individuální vzdělávací plán. Vzdělávání všech těchto žáků probíhá formou integrace v jednotlivých ročnících a přináší velmi dobré vzdělávací i výchovné výsledky.

        V zastoupení učitelky Mgr. Pavly Kačmářové se o práci s integrovanými žáky na naší škole dovědělo vedení Katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Tato fakulta projevila velký zájem o přiblížení práce našich pedagogů, zejména o integraci žáků s lehkým mentálním postižením. Zájem odborníků o jejich vzdělávaní, v populaci intaktních osob a jejich inkluze v běžném kolektivu, byl značný. O ověřené poznatky školy se Mgr. Kačmářová podělila na Mezinárodní konferenci v Ostravě, na kterou byla pozvána. Konference proběhla 13. 2. 2013 pod názvem Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání a přinesla mnoho zajímavých příspěvků. Přednesený příspěvek Mgr. Kačmářové, pod názvem Integrace žáka s lehkým mentálním postižením, přinesl celkový zájem všech posluchačů, odborné i laické veřejnosti. Přítomní se v diskuzi živě zajímali o práci našich pedagogů při vzdělávání těchto žáků. Ocenili odbornost a přístup našich učitelů, naši snahu poskytnout integrovaným žákům vzdělávání dle jejich možností a schopností. Příspěvky z této konference jsou zveřejněny ve Sborníku příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Připravuje se k tomuto tématu článek do odborného časopisu Speciální pedagogika.

        Naši učitelé, pod vedením ředitelky Mgr. Silvie Žvakové, patří mezi skutečné odborníky v oblasti pedagogiky, kteří s láskou a pochopením přijímají bez rozdílů všechny žáky své školy a neobávají se překážek.